Personvernerklæring – XPLORA Mobile AS – XPLORA-tjenesten [v.12.01.18 ]

 

Artikkel 1 – Generelle bestemmelser

I det følgende kan du lese vår personvernerklæring som beskriver den innsamling og bruk av personopplysninger vi gjør i XPLORAtjenesten.

Personopplysninger er informasjon og data som identifiserer eller kan identifisere deg eller ditt barn, som eksempelvis navn, adresse, lokasjonsdata, trafikkdata eller andre data som kan knyttes til identifiserbar person.

XPLORA-tjenesten, som består av XPLORA-klokken, XPLORA-appen og et sim-kort, er en kommunikasjonstjeneste som gjør det mulig for deg og andre du har autorisert til å kommunisere med ditt barn. Tjenesten gjør det også mulig for deg og andre du har autorisert til å få beskjed om hvor ditt barn befinner deg. Denne teknologien fungerer bare dersom vi samler inn og behandler visse personopplysninger om deg og ditt barn.

Tjenesten vil derfor samle inn, behandle og overføre personopplysninger, inkludert lokasjonsdata, til XPLORA Mobile AS (heretter XPLORA Mobile eller vi).

Vår innsamling og bruk av data blir håndtert etter strenge personvern- og sikkerhetsretningslinjer. Vi har lagt vekt på personvernhensyn under utviklingen av XPLORA-tjenesten, og vi samler ikke inn flere personopplysninger enn vi må for at tjenesten vår skal fungere.

XPLORA Mobile AS tar personvern på alvor. Vi følger den til enhver tid gjeldende personopplysningslov samt EUs GDPR. Personvernerklæringen er for øvrig underlagt norsk rett.

Vi gjør vårt beste for å beskytte dine personopplysninger ved å implementere adekvate sikkerhetstiltak og ved å informere deg om formål og metoder for vår behandling av personopplysninger og om de tiltak vi gjør for å beskytte disse.

Artikkel 2 – Behandlingsansvarlig og databehandler. Innsyn, retting og sletting.
Overføring til utland

For nordiske brukere (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island) så er XPLORA Mobile AS, org. no. 814 499 022, behandlingsansvarlig. XPLORA Mobile AS kan nås på kundeservice@xplora.no eller kundservice@xplora.se

Du har rett til å kontakte XPLORA Mobile AS vedrørende dine rettigheter etter personopplysningsregelverket til innsyn, retting og sletting av personopplysninger.

Vi bruker flere samarbeidspartnere for å få XPLORAtjenesten til å fungere.

Vi bruker Erate AS som databehandler for trafikkdata knyttet til bruk av sim-kortet. Disse data behandles og lagres i Norge. Vi bruker også SMS-utsendingstjenester fra Link Mobility gjennom deres server i Norge. Vi bruker Maksimer AS til utvikling av vår plattform for registrering av kunder og ordre, og disse har derfor tilgang til personopplysninger i plattformen. For registrering og oppfølgning av henvendelser til vår kundeservice, bruker vi Zendesk, inc som leverandør av et skybasert «ticketing»-system. Personopplysninger som måtte inngå i dine henvendelser til vår kundeservice vil derfor lagres i sky, både i Europa og USA. Vi har inngått en databehandleravtale med Zendesk, Inc om overføring av personopplysninger til USA. Fakturering og inkasso foretas av Svea Finans AS på vegne av oss.

I tillegg bruker vi XPLORA Technologies AS som databehandler for å levere XPLORA-appen og for å sørge for at appen og klokken kan kommunisere med hverandre. De har med vår tillatelse engasjert Infomark Co Ltd, og Amazon Web Services som deres databehandlere.

Alle data og personopplysninger som behandles ved vår leveranse av Xplora-tjenesten til deg gjennom Erate AS, XPLORA Technologies AS og Amazon Web Services behandles og lagres enten i Norge, eller i Amazon Web Services’ servere i Dublin (Irland) og Frankfurt (Tyskland).

I tillegg har Infomark Co Ltd i Sør-Korea adgang til å lese personopplysninger gjennom deres drifting av tjenesten vår. Vi har inngått en databehandleravtale med Infomark om overføring av personopplysninger til Sør-Korea.

Artikkel 3 – Beskrivelse av typer personopplysninger vi samler inn og hvordan
opplysningene brukes

Gjennom vår leveranse og fakturering av XPLORA-tjenesten til deg vil vi samle inn eller behandle følgende typer opplysninger fra deg og ditt barn, fra XPLORA-klokken og XPLORA-appen:

 • Lokasjonsdata
 • Ditt navn
 • Telefonnummer
 • Brukernavn og epostadresse samt postadresse dersom du har oppgitt denne
 • Trafikkdata for simkort
 • Logginformasjon om din bruk av Xploratjenesten
 • IP-adresse, mac-adrese og mobilenhetsidentifikasjonsnummer (enhets-ID eller IMEI)
 • Logg over innlogginger og feilaktige forsøk på innlogging i tjenesten
 • Identitet på de personer du autoriserer til å kunne kontakte barnet inkludert deres telefonnummer
 • Informasjon du måtte velge å legge inn i tjenesten som for eksempel nickname på kontakter eller bilde knyttet til kontakter
 • Ditt personnummer i forbindelse med kredittsjekk før opprettelse av mobiltelefonabonnement
 • Informasjon du måtte gi til vår kundeservice.

Vårt rettslige grunnlag for å behandle disse opplysningene, er for å oppfylle avtalen med deg om leveranse av XPLORA-tjenesten.

I tillegg vil vi behandle personopplysninger dersom gjeldende lov, forskrift, rettslig prosess eller myndighetspålegg pålegger oss å gjøre dette.

Artikkel 4 – Behandling av personopplysninger dersom du har samtykket

Vi bruker ikke din kontaktinformasjon til markedsføring med mindre du har samtykket til dette.

Artikkel 5 – Utlevering av personopplysninger

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart med unntak for noen spesielle tilfeller.

Vi vil kunne levere ut personopplysninger, herunder lokasjonsdata, til nødetatene når det foreligger god grunn til dette.

I tillegg vil vi levere ut personopplysninger dersom gjeldende lov, rettslig prosess eller myndighetspålegg pålegger oss å gjøre dette.

Vi vil også kunne lage aggregerte data over våre kunders bruk av tjenesten, samt levere dette ut. Aggregerte data er statistikk og inneholder ikke opplysninger som kan identifisere deg.

Vi sørger for at informasjon om innehaver av telefonnummer knyttet til sim-kortet i XPLORA, ikke leveres ut til opplysningstjenester.

Artikkel 6 – sletting av personopplysninger

Lokasjonsdata slettes etter 72 timer.

Trafikkdata knyttet til bruk av sim-kort slettes eller anonymiseres etter 3 måneder.

Din Xplora-konto, inkludert informasjon registrert på kontoen, slettes 45 dager etter at du har avsluttet din konto. Dette er en deaktiveringsperiode der informasjonen ikke vil være tilgjengelig for deg. Du har anledning til å reaktivere kontoen din i løpet av disse 45 dagene. Etter 45 dager vil alle data knyttet til din konto slettes, og du vil på dette tidspunkt ikke kunne reaktivere din konto.

Øvrige kundeopplysninger om deg knyttet til ditt mobiltelefonabonnement, vil slettes 6 måneder etter at abonnementet ditt har sluttet å genere trafikk.

Artikkel 7 – endringer i personvernerklæringen

Dersom lov- og regelendringer, sikkerhetsteknologi eller andre forhold gjør det nødvendig for oss å gjøre endringer av betydning i personvernerklæringen, vil vi informere deg om dette innen rimelig tid gjennom SMS eller e-post.

Mindre justeringer i personvernerklæringen vil kunngjøres på våre nettsider.

 

Privacy policy – XPLORA Watch and services [v.26.10.17 ]

Article 1. General Provisions

The XPLORA Watch can, together with the accompanying app and mobile telephone services subscription, collect and transmit data to XPLORA Mobile AS, such as location data.

Such detailed data collection and use is critical to the successful operation of the XPLORA Watch.

Data collection, storage and use of data will be managed with strict privacy and security measures.

XPLORA App and Platform collect personal information when a user (hereinafter “you” or

“Member”) registers with XPLORA.

“Personal information” is information which identifies or can identify you or your child, such as your name, address, location data, or other data which can be reasonably linked to such information.

We very much appreciate the importance of your personal information complying with all

regulation and Telecommunications act, including but not limited to national Data Protection regulation as well as EU GDPR.

We do our best to protect your personal information by implementing reasonable security standards and hereby inform you of the purposes and methods by which we may use your personal information of and of the actions taken to protect your privacy.

Article 2 Data Controllers and Data Processors. Access, rectification and deletion

For Nordic users (Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland) XPLORA Mobile AS, org. no. 814 499 022, is the Data Controller. XPLORA Mobile AS can be reached at kundeservice@xplora.no or kundservice@xplora.se

You are entitled to contact one of these Data Controllers for questions related to your rights of access, rectification and deletion according to GDPR and national personal data legislation.

Infomark Co Ltd, and Amazon Web Services are Data Processors pursuant to data processing agreements between us and these entities.

All your data and personal information collected from you is subject to be processed and stored in Amazon Web Services hosted in Dublin (Ireland) and Frankfurt (Germany) on our behalf and we sometimes handle transfers from your home country to these services in Dublin (Ireland) and Frankfurt (Germany).

Article 3 Categories of personal data that we collect from you and how we use it

We may, when we provide our services to you, or in relation to our provision of services to you, collect from you and from your devices the following types of information:

-Service usage information, access information, cookie, IP address, mobile device identification numbers (device ID or IMEI), unauthorized or inappropriate access information

-Location information stored on your device or your location information

Other detailed information on data we collect:

Data Detail
Installation information of the mobile app Type of deviceDevice token

Installation ID

Phone number

User information of the mobile app Username and passwordPhone Number

Devices managed by the user

Installation information

Contact Icon Contact icon image link of phone contact information
Phone Contact Phone numberNickname of the phone contact
Device info. of the watch Watch Phone NumberWatch IMEI

IMSI of the SIM card inserted into the watch

MAC address of the watch

F/W version

Locations

Device Setting Setting values of the watch
Device Status Status value of the watch
Device Token Device token of the watch
Device Icon Watch icon image
Location Coordination and timestamp of a watch location

We may collect data from you through the following channels or methods:

-through the webpage, paper form, fax, telephone, customer service board, email, promotional event application, logistics service

-automatically collect from you executing or using our services

-collected when you voluntarily registers for or use our service

The legal basis for the processing of this data is for the performance of the contract of the provision of our services, entered into between you and us.

In addition we may process personal data if applicable law, regulation, legal process or enforceable governmental request, obliges us to do so, or if GDPR art 6 (1) (f) is applicable, namely in cases where we have legitimate interests that are not overridden by data protection interests.

Article 4 – Information we collect based on actions on your side or if you have consented

We may also collect following personal information in case that you use additional services or personalized services or if you participate in various events we host.

In case you win the an event we will process information required to provide a gift and mailing address

In case you use fee-based services we will process payment information

We do not use your personal information for direct marketing purposes, unless a freely given, specific, informed and unambiguous consent has been obtained from you.

Article 4 [Disclosure of Personal Information – transfer to third parties]

Your personal information will not be shared with third parties other than the ones that need this information to execute the Agreement and will not be provided to third parties or organizations beyond the scope set forth in this Privacy Policy, unless you have given consent.

For the avoidance of doubt, we will not share your personal information with third parties for marketing purposes unless you give us your consent through an opt-in.

However, we may disclose or use your personal information without your consent if there are any applicable law, regulation, legal process or enforceable governmental request that obliges us to do so.

We may also transfer personal data to third parties if GDPR art 6 (1) (f) is applicable, namely in cases where we have legitimate interests that are not overridden by data protection interests. We may therefore pass information about the location of your Device to emergency services.

Furthermore, we may provide location information or any other usage data in a non-personal, aggregate format for statistical and research purposes to third parties. Such data is not considered as personal data.

Article 5 – Data retention policy

In general, we store personal data as long as legitimate interests and/or applicable legislation, justify storage.

Location data

We automatically delete your location history data after 72 hours.

Account data

If you decide to deactivate your account by sending us an email, we keep your data for 45 days from the date of deactivation request. This is called the deactivation period and during this process your data is not accessible.

Within the deactivation period you have the option to reactivate your account, unless there is a separate agreement between you and XPLORA Mobile AS or XPLORA Technologies Ltd. to begin the process of deleting your data immediately after the deactivation period have started.

After the deactivation period, we will start the process of deleting your account. Deletion from our systems and backups may take up to a week.

Article 6 [Notifications on amendments to this Privacy policy]

In the event of any material change, addition, or deletion to the privacy policy due to related laws, security technology, or due to any other matters, we will notify you of all changes with reasonable time in advance through the text message (SMS) to your mobile phone number that you provided to verify the accompanying app and through our websites, or through e-mail.

Non-material changes will be notified through these websites only.